อมตะสยาม รับตรวจอายุพระเครื่องด้วยเครื่องมือทันสมัย มีเพียง 3 เครื่องในประเทศไทย

พระเครื่องที่ท่านครอบครอง ทันยุคหรือไม่ อย่างไร เก่าจริงไหม ไว้ใจเราในการตรวจพิสูจน์ด้วยเทคนิค Luminescence Dating ในการตรวจสอบอายุโบราณวัตถุ ซึ่งเทคนิคนี้ได้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลและได้ใช้ศึกษาอายุโบราณวัตถุมาตั้งแต่ ค.ศ.1964 (AITKEN, M.J., REID, J. & TITE, M.S. (1964): Thermoluminescence dating of ancient ceramics. – Nature, 202: 1032.)

พระที่ได้ใบรับรองอายุแต่ละใบได้ผ่านเครื่องมือและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โครงสร้างและธาตุองค์ประกอบของตัวอย่างด้วยเครื่อง XRD และ XRF จากนั้นจึงเตรียมตัวอย่างเพื่อนำเข้าตรวจด้วยเครื่อง TL/OSL Lexygresearch เพื่อวิเคราะห์ความเก่า เมื่อตัวอย่างนั้น ๆ มีความเก่า จึงนำเข้าตรวจด้วยเครื่อง LA-ICPMS เพื่อหาปริมาณรังสีต่อปี แล้วจึงนำค่าจากทั้งสองเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และคำนวณเป็นอายุของเนื้อวัสดุภายในตัวอย่างนั้น ๆ ต่อไป

Scroll to Top