สมาคมนักข่าวธุรกิจ ร่วมหารือภาคีสภานักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมนักข่าวธุรกิจ โดย ดร.อมร หาญคำ ที่ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศ ตัวแทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือและทำความร่วมมือภาคีสภานักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรหลักในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจไทยกับนานาชาติได้ทั่วโลก โดยบูรณาการกับหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ภาคีฯ ได้กำหนดแผนงานและจัดรูปแบบให้เกิดองค์กรหลักเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ชัดเจน โดยให้ทุกภาคส่วนธุรกิจทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การสร้าง Business Academy เพื่อพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งของนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้มีโอกาสในการต่อยอดธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศโดยผ่าน Business Matching Program ที่มีภาคีสภาฯ เป็นตัวขับเคลื่อน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานระหว่างนักธุรกิจแต่ละประเทศที่ร่วมภาคีกัน ซึ่งกำหนดจัดทำแผนแม่บทเพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมได้ในต้นเดือนมีนาคมนี้

ภาคีสภานักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย นำโดยท่าน ดร.กฤษณะพงศ์ อัครพงษ์ธนาธิป (ดร.เชาว์) อดีตท่านทูตพาณิชย์ประจำหลายประเทศ ดร.จักรชินบุศย์ ชื่นอารมณ์ มีความสามารถและผลงานมากที่ผ่านมามากมาย และท่านอธิวัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย นักธุรกิจและผู้บริหารมากประสบการณ์ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย นับเป็นจุดสำคัญที่จะร่วมกันนำพาธุรกิจไทยขยายและเติบโตไปในระดับสากลนานาประเทศต่อไป นับเป็นมิติใหม่ที่สำคัญของการยกระดับการพัฒนาภาคธุรกิจไทยในการก้าวสู่โลกกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคีสภานักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
Scroll to Top